EXECUTIVE COMMITTEE

PRESIDENT

Dr. Aman Popli

GENERAL SECRETARY CUM TREASURER

Dr. Ajay Sharma

IMMEDIATE PAST PRESIDENT

Dr. Praful Bali

FIRST VICE-PRESIDENT

Dr. Sanjay Kumar

SECOND VICE-PRESIDENT

Dr. Sunil Datta

EDITOR

Dr. Aman Arora

CENTRAL COMMITTEE CO-ORDINATOR

Dr. Sumit Datta

EXECUTIVE MEMBERS

Dr. Ashish Kakar

Dr. Lanka Mahesh

Dr. Brij Sabharwal

Saranjit Singh Bhasin

Dr. Karan Marya

Dr. Sankalp Mittal

Dr. G.K.Gupta

Dr. Manesh Lahori